خط برش طراحی

دانلود کاتالوگ k200

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

200cc

شکل

گرد

کد محصول

k200

دانلود کاتالوگ O200

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

200cc

شکل

بیضی

کد محصول

O200

دانلود کاتالوگ UF250

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

250cc

شکل

مستطیل

کد محصول

UF250

دانلود کاتالوگ H250

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

250cc

شکل

مربع

کد محصول

H250

دانلود کاتالوگ H400

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

400cc

شکل

مستطیل

کد محصول

H400

دانلود کاتالوگ UF400

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

400cc

شکل

مستطیل

کد محصول

UF400

دانلود کاتالوگ G480

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

480cc

شکل

مستطیل

کد محصول

G480

دانلود کاتالوگ P500

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

500cc

شکل

مربع

کد محصول

P500

دانلود کاتالوگ H700

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

700cc

شکل

مستطیل

کد محصول

H700

دانلود کاتالوگ P1000

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

1000cc

شکل

مستطیل

کد محصول

P1000

دانلود کاتالوگ Y900

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

900cc

شکل

گرد

کد محصول

Y900

دانلود کاتالوگ Y1000

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

1000cc

شکل

گرد

کد محصول

Y1000

دانلود کاتالوگ Y2000

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

2000cc

شکل

گرد

کد محصول

Y2000

دانلود کاتالوگ Y2500

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

2500cc

شکل

گرد

کد محصول

Y2500

دانلود کاتالوگ H3500

برای دانلود کلیلک بفرمایید

حجم

3500cc

شکل

مستطیل

کد محصول

H3500